Kancelaria oferuje swoje usługi zarówno klientom indywidualnym, jak i klientom biznesowym. Przedstawiony poniżej zakres usług stanowi jedynie przykładowe wyliczenie spraw, którymi zajmuję się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Sprawy frankowe

 • kompleksowa obsługa prawna przy prowadzeniu spraw związanych z kredytami frankowymi na każdym etapie postępowania: przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego
 • bezpłatna analiza umowy kredytu frankowego
 • uzyskanie od banku właściwych dokumentów do prowadzenia sprawy sądowej
 • prowadzenie postępowania reklamacyjnego z bankiem
 • reprezentacja przed sądem I i II instancji
 • reprezentacja w sprawach z powództwa banku

Prawo cywilne

 • prowadzenie spraw związanych z kredytami frankowymi
 • odszkodowanie, zadośćuczynienie (m. in. przeciwko ubezpieczycielom)
 • sprawy o zapłatę
 • eksmisje
 • ustanowienie drogi koniecznej (służebność gruntowa)
 • służebność przesyłu (m. in. słupy energetyczne)
 • zniesienie współwłasności
 • zasiedzenie
 • uregulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • ochrona dóbr osobistych;
 • roszczenia z umów między stronami (m.in. niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, kary umowne)
 • inne sprawy

Prawo rodzinne

 • rozwód
 • separacja
 • podział majątku wspólnego,
 • zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej
 • alimenty na dziecko/małżonka (zasądzenie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie)
 • władza rodzicielska (ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie)
 • przysposobienie
 • kontakty z dziećmi (ustalenie, rozszerzenie, ograniczenie)
 • ustalenie / zaprzeczenie ojcostwa
 • postępowanie w sprawach nieletnich
 • inne sprawy m.in. uzyskanie zgody na wydanie paszportu dla dziecka, zmiana nazwiska dziecka

Prawo karne

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym – przed Prokuraturą / Policją
 • obrona w postępowaniu sądowym
 • obrona w sprawach o wykroczenia
 • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniach karnych,
 • reprezentacja skazanego w postępowaniu wykonawczym (m.in. odroczenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary, dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie)

Prawo gospodarcze

 • sporządzanie i opiniowanie wszelkich umów prawnych
 • sporządzanie opinii prawnych
 • prowadzenie spraw o zapłatę
 • prowadzenie spraw związanych z egzekucją długów
 • prowadzenie spraw upadłościowych, likwidacyjnych, układowych i naprawczych
 • prowadzenie spraw o odszkodowania
 • prowadzenie spraw o roszczenia przeciwko ubezpieczycielom
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych w procesach sądowych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • przywrócenie do pracy
 • odszkodowania za bezprawne zwolnienie z pracy
 • praca w godzinach nadliczbowych
 • ochrona kobiet ciężarnych
 • ustalenie wysokości świadczenia emerytalnego
 • ustalenie świadczenia rentowego
 • odszkodowania za wypadki przy pracy

Mediacje

 • sądowe (zlecone z Sądu)
 • umowne